LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Thursday, October 13, 2022

ध्वनिदर्शक शब्द

  ध्वनिदर्शक शब्द

--------------------------

घंटांचा - घणघणाट 


हंसाचा - कलरव


कोल्ह्याची - कोल्हेकुई


माकडाचा - भुभुःकार


 तलवारींचा - खणखणाट


गाढवाचे - ओरडणे


मोरांची - केका


चिमणीची - चिवचिव


पक्ष्यांचा - किलबिलाट


बेडकाचे - डरावणे / डरकणे / डराव डरांव


विजांचा - कडकडाट


कोंबड्याचे - आरवणे


म्हशीचे  - रेकणे


पंखांचा - फडफडाट


पानांची - सळसळ


सापाचे - फुसफुसणे,फुत्कार


डासांची - भुणभुण


मांजरीचे - म्यैव म्यैव


 कुत्र्याचे - भुंकणे


तारकांचा - चमचमाट, लखलखाट 


घुबडाचा - घुत्कार


कबुतराचे / पारव्याचे - घुमणे


कावळ्याची - कावकाव


पावसाची - रिमझिम / रिपरिप


हर्तीचे - चित्कारणे 


पक्ष्यांचे  भांडण - कलकलाट


पैंजणांची - छुमछुम


वाळ्याची - रुणझुण


ठगांचा - गडगडाट


मुंग्यांचा - गुंजारव


मधमाश्यांचा - गुंजारव


गाईचे - हंबरणे


घोड्याचे - खिंकाळणे


कोकिळेचे - कुहूकुहू


नाण्यांचा - छनछनाट


सिंहाची - गर्जना


अश्रूची - घळघळ


बांगड्यांची - किणकिण


पाण्याचा - खळखळाट


वाघाची - डरकाळी


रक्ताची - भळभळ


No comments:

Post a Comment