LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Simple Present Tense

 Simple Present Tense

 साधा वर्तमान काळ 

----------------------------------


 1] साध्या वर्तमान काळात कर्ता जर तृतीय पुरुषी एकवचनी ( He , She ,It )  असेल तर मुख्य  क्रियापदास  s / es   प्रत्यय जोडतात.

2 ] साध्या वर्तमानकाळात जर कर्ता तृतीय पुरुषी एकवचनी ( He , She ,It )  असेल व  मुख्य  क्रियापदाच्या शेवटी ss , sh , ch ,o ,x ,z ही अक्षरे असतील तर मुख्य  क्रियापदास es  हा प्रत्यय जोडतात ,  अन्यथा s  हा प्रत्यय जोडावा.

Ex. 1) pass + es = passes

2) push + es = pushes

3) catch + es = catches

4) go + es = goes.

5) relax + es = relaxes

3] साध्या वर्तमानकाळात जर कर्ता तृतीय पुरुषी एकवचनी ( He , She ,It )  असेल  व मुख्य क्रियापदाच्या शेवटी y  असून त्याच्या पूर्वी  व्यंजन असेल तर y  चे i  करून  मुख्य क्रियापदास es  हा प्रत्यय जोडतात .  अन्यथा s हा प्रत्यय जोडला जातो.

Ex.

 1) try + es + tries

2) fry + es + fries

3) cry + es + cries

4] साध्या वर्तमानकाळात जर कर्ता तृतीय पुरुषी एकवचनी ( He , She ,It )  असेल  व मुख्य क्रियापदाच्या शेवटी  y  असून  त्याच्यापूर्वी स्वर [ a , e , i , o , u ]  असेल तर  मुख्य क्रियापदास  सरळ s  हा प्रत्येक जोडावा ,  अन्यथा s  हा प्रत्यय जोडला जातो.

Ex.

 1) play + s = plays

2) obey + s = obeys

3) stay + s = stays

5 ]  He , She ,It  हा कर्ता नसेल तर क्रियापदाचे कोणताही प्रत्येक जोडू नये .

----------------------------------

Structure :-

कर्ता +  मुख्य क्रियापदाचे पहिले रूप ( s/es ) +  कर्म

Subject + Main Verb - 1 (s/es) + Object


            S + M.V. 1 + O           


Ex. 

1)I push a ball.

2)We push a ball. 

3)You push a ball. 

4)You push a ball. 

5)He pushes a ball.

6)She pushes a ball. 

7)It pushes a ball.

8)They push a ball. 

9)Ram pushes a ball. 

10)People push a ball.

-------------------------------------------------------------

1 comment:

  1. 𝗔𝗬𝗨𝗦𝗛 𝗩𝗜𝗟𝗔𝗦 𝗧𝗘𝗣𝗟𝗘

    ReplyDelete