LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


विरुद्धार्थी शब्द

विरुद्धार्थी शब्द 

---------------------------------

कुशल × अकुशल

चल × अचल

तुलनीय × अतुलनीय

दृश्य × अदृश्य

नियमित × अनियमित

नित्य × अनित्य

नियंत्रित × अनियंत्रित

निश्चित × अनिश्चित

नीती × अनीती

न्याय × अन्याय

पराजित × अपराजित

पवित्र × अपवित्र

पारदर्शक × अपारदर्शक

पुर्ण × अपूर्ण

पूर्णांक × अपूर्णांक

प्रकट × अप्रकट

प्रत्येक्ष × अप्रत्यक्ष

प्रमाण × अप्रमाण

प्रसन्न × अप्रसन्न

प्रसिद्ध × अप्रसिद्ध

प्रामाणिक × अप्रामाणिक

प्रिय × अप्रिय

मर्यादित × अमर्यादित

मूर्त × अमूर्त

यशस्वी × अयशस्वी

योग्य × अयोग्य

लिखित × अलिखित

लौकिक × अलौकिक

रसिक × अरसिक

रुंद × अरुंद

विकारी × अविकारी

विचारी × अविचारी

विभक्त × अविभक्त

विवाहित × अविवाहित

विवेकी × अविवेकी

विस्मरणीय × अविस्मरणीय

विश्वास × अविश्वास

वैध × अवैध

व्यवस्थित × अव्यवस्थित

शक्य × अशक्य

शाश्वत × अशाश्वत

शांत × अशांत

शुद्ध × अशुद्ध

शुभ × अशुभ

सभ्य × असभ्य

समंजस × असमंजस

समान × असमान

समाधान × असमाधान

सफल × असफल

समर्थ × असमर्थ

सहकार × असहकार 

सत्य × असत्य

साध्य × असाध्य

सामान्य × असामान्य

साधारण × असाधारण

स्पृश्य × अस्पृश्य

सूर × असुर

सुरक्षित × असुरक्षित

संतुष्ट × असंतुष्ट

संतोष × असंतोष

स्थिर × अस्थिर

स्पष्ट × अस्पष्ट

स्वच्छ × अस्वच्छ

हिंसा × अहिंसा

ज्ञान × अज्ञान

ज्ञात × अज्ञात

क्षय × अक्षय

क्षम्य × अक्षम्य

ज्ञानी × अज्ञानी

 अनुभवी × अननुभवी

अपेक्षित × अनपेक्षित

अवधान × अनवधान

आवश्यक × अनावश्यक 

आदर × अनादर 

आरोग्य × अनारोग्य 

आवृत्त × अनावृत्त 

आसक्त × अनासक्त 

इच्छा × अनिच्छा

उत्तीर्ण × अनुत्तीर्ण 

उदार × अनुदार

No comments:

Post a Comment