LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


एक मात्रा शब्दसंग्रह


 

ए-काराचे शब्द   *   एक मात्रा

 

एक  

एकी  

एकता  

एकटा 

 एडका 

एकदा  

एवढा  

एकर  

 एकेक 

एकेरी  

एकवीस  

एकमन  

 एकमान 

एकतीस  

एकदम  

एकनाथ  

 एकाएकी 

एकादशी  

केस  

केक  

 केर 

केले  

केळे  

केला  

 केतन 

केदार  

केशव  

केवळ  

 केरळ 

केशर  

केवढा  

केतकी  

 केसरी 

केसाळ  

केळेकर  

केसेकर  

 केळेवाडी 

खेळ  

खेप  

खेड  

 खेर 

खेद  

खेपा  

खेडे  

 खेळी 

खेडी  

खेडूत  

खेचर  

 खेकडा 

खेळाडू  

खेळकर  

खेडवळ  

 खेडकर 

खेडेगाव  

खेळताना  

गेला  

 गेरू 

गेनू  

गेलेला  

घेर  

 घेरा 

घेणे  

घेराव  

घेवडा  

 घेतला 

घेणार  

घेताना  

घेणारे  

 घेतघेत 

घेताघेता  

चेक  

चेन  

 चेप 

चेव  

चेला  

चेरी  

 जेल 

जेव  

जेथे  

जेवढा  

 जेवण 

जेजुरी 

जेरीस  

जेथून  

 जेवताना 

जेवणात  

जेमतेम  

झेप  

 झेल 

झेपेत  

झेलात  

टेप  

 टेक 

टेबल  

टेकण  

टेकडी  

 टेरेस 

टेकावर  

टेहाळणी  

ठेव  

 ठेच 

ठेवा  

ठेका  

ठेचा  

 ठेवी 

ठेवण  

ठेवला  

ठेचून  

 डेरा 

डेसा  

डेरे  

डेरवण  

 डेरेदार 

ढेप  

ढेसा  

ढेरी  

 ढेकुण 

ढेकर 

ढेकणे  

ढेकणी  

 तेल 

तेज  

तेढ  

तेरा  


 तेली 

 तेरडा

  तेवढा

 तेरावा 

 तेवत 

  तेलकट

  तेवीस  

तेहतीस  

 थेर 

 थेट 

  थेरडा

 देव 

  देह

  देश

  देन

  देवी

  देशी

 देखावा 

 देवता 

 देशाचा 

 देखना 

 देऊळ 

 देवकी 

 देणगी 

 देवघर 

  देवदार

 देवदास 

 देवालय 

  देवदासी 

 देवदूत 

 देशमुख 

 देशमाने 

 देवकुळे 

  धेनू

  नेम

 नेणे 

  नेता

  नेहा

 नेटाने

   नेवासे

  नेपाळ

 नेवरे 

  नेटका 

 नेमाडे 

  नेहमी

 नेताजी 

 नेहरू 

 नेमबाज 

 नेरकर 

  पेय

 पेज 

  पेन 

  पेठ

 पेर 

 पेढा 

 पेठा 

 पेटी 

 पेढी 

 पेला

  पेठे

  पेशा

 पेशी 

   पेक्षा

  पेरू

 पेरणी 

  पेपर

पेकाट  

 पेशवा 

 पेशवे

 पेशावर 

 फेस 

  फेक 

     

   फेरी

  फेटा

फेड  

 फेणी 

 फेसाळ 

 फेरीवाला 

  फेटे

 फेकाफेकी 

   बेत

 बेल  

 बेट  

 बेटा 

 बेली 

 बेबी 

बेटी  

 बेसन 

  बेदाना

 बेताल 

 बेताचा 

  बेढब

 बेडरूम 

  बेघर

 बेडूक 

 बेरीज 

  बेकरी

 बेरकी 

 बेलदरे 

 बेलसरे 

  बेमुदत

 बेडेकर 

 बेलापूर 

 बेसन 

   भेट

 भेळ 

 भेद 

 भेग 

  भेदक

  भेकड

  भेसळ 

  भेदभाव

  भेळपुर

 मे 

 मेघ 

 मेन 

 मेष 

  मेळ

 मेक 

  मेढ 

 मेढा 

 मेघा 

 मेवा 

  मेथी 

 मेवाड 

   मेखला

 मेनका 

  मेघना

 मेघराज 

 मेतकूट 

मेटकरी 

 मेजवानी 

 मेघदूत 

 मेघालय 

 मेहरबान 

 येशु 

  येणे

  येवले

 येता

 येताजाता 

  रेघ

 रेष 

  रेडा

   रेषा

   

  रेखा

   रेघा 

रेवती  

 रेशीम 

  रेवती

 रेवडी 

 रेणुका 

 रेखीव 

  रेटणे

 रेशमी 

 रेडिओ 

 रेणू 

  रेटारेटी

 लेक 

 लेख 

 लेस 

  लेखा

 लेखी 

  लेवे 

 लेकरू 

  लेखन

 लेखक 

 लेखणी 

 लेखिका 

   वेद

 वेत 

 वेच 

 वेड 

 वेळ 

वेध  

वेळा  

वेल  

 वेळी 

वेली  

वेणी  

वेडी  

 वेळीच 

वेचक  

वेदना  

वेशात  

 वेळात 

वेलची  

वेताची  

वेताळ  

 वेगात 

वेडात  

वेगाने  

वेळेत  

 वेडसर 

वेडेपणा  

वेशभूषा  

वेळेवर  

 वेगवान 

वेदनेने  

शेर  

शेख  

 शेव 

शेड  

शेठ  

शेक  

 शेण 

शेज  

शेली  

शेळी  

 शेती 

शेणी  

शेला  

शेखर  

 शेवट 

शेवाळ  

शेवाळे  

  शेगाव  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment