LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Future Perfect Tense

  Future Perfect Tense

 पूर्ण भविष्यकाळ

--------------------------------------

1 ] I  व We  सोबत  Shall have  वापरतात.

2 ] I  व We  सोडून सर्व  कर्त्यासोबत  well have  वापरतात.

-------------------------------------

Structure

कर्ता + shall have / will have +   मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप (- ed ) +  कर्म.


Subject + shall have / will have + Main Verb -III + Object


  S + shall have / will have + M.V. - III + O 

------------------------------------- 

Ex-

1) I shall have pushed a ball. 

2) We shall have pushed a ball. 

3) You will have pushed a ball. 

4) You will have pushed a ball. 

5) He will have pushed a ball.

6) She will have pushed a ball. 

7) It will have pushed a ball. 

8) They will have pushed a ball. 

9) Shyam  will have pushed a ball.

10) People will have pushed a ball.


No comments:

Post a Comment