LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महाराष्ट्रातील महानगरपालिका

 

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका 🚩
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 कोकण प्रशासकीय विभाग 

1. बृहन्मुंबई महानगरपालिका
2. ठाणे महानगरपालिका
3. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
4. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
5. भिवंडी-निजामपूर महानगर पालिका
6. नवी मुंबई महानगर पालिका
7. उल्हास नगर महानगरपालिका
8.  पनवेल महानगरपालिका
9.वसई-विरार महानगरपालिका
 पुणे प्रशासकीय विभाग 

1. पुणे महानगरपालिका
2. पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका
3. सोलापूर महानगरपालिका
4. कोल्हापूर महानगरपालिका 
5. सांगली-मिरज-कुपवाडा महानगरपालिका
 नाशिक प्रशासकीय विभाग 

1. नाशिक महानगरपालिका
2. मालेगाव महानगरपालिका
3. अहमदनगर महानगरपालिका
4. धुळे महानगरपालिका
5. जळगाव महानगरपालिका

 औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग 
1. औरंगाबाद महानगरपालिका
2. परभणी महानगरपालिका
3. लातूर महानगरपालिका
4. नांदेड - वाघाळा महानगरपालिका
अमरावती प्रशासकीय विभाग 

1. अमरावती
2. अकोला
  नागपूर प्रशासकीय विभाग

1. नागपूर
2. चंद्रपूर

No comments:

Post a Comment