LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


उ - काराची वाक्ये

📓उ - काराची वाक्ये 📓

गुबगुबीत उशी . 

 बाळाचा फुगा.

 उषाचा खुळखुळा.

 सुताराची कुबडी.

 दुपार झाली.

 गुणी मुलगी.

 जुना दुकानदार.

 उघडा मुलगा.

 उचकी लागली.

 उथळ पाणी.

उनाड मुलगा. 

 शाळा सुटली.

 पुरी फुगली.

 भाजी खुडली.

 सुपारी खा.

 फुटाणा फुटला.

चटणी कुटली. 

 चुरशीचा सामना.

 फटाका फुटला.

फुसका फटाका. 

 लुकलुकणारा काजवा.

 थुईथुई नाच .

 नवीन रुमाल.

 तुफान हाणामारी.

 दुपार झाली.

 दुकान उघडा.

 उमा पडली.

 उडी मारली.

 फुगा फुटला.

 उजवा हात.

 उलट दिशा.

 उदास मन.

 कुदळ मारली.

 कुराण वाचा.

 कुजका वास.

 कुबडी तुटली.

 खुळखुळा वाजला.

 गुलाबी रुमाल.

 गुळाचा चहा.

 गुटगुटीत बाळ.

 चुकार शामराव.

 जुळी बहीण.

 झुणका भाकर.

 झुळझुळ पाणी.

 टुमदार घर.

 तुरट चव.

 तुमचा रुमाल.

 पुतळा उभारला.

 पुरता घाबरला.

 पुतळा उभारला.

 पुराण कथा.

शाकाहारी पुलाव. 

 पुरातन विभाग.

 पुरवठा अधिकारी.

 बुटका रवी.

 भुयारी वाट.

 दुधाची भुकटी.

 मुळा कापला.

 मुलगा झाला.

 युवा पिढी .

 रूपा रुसली.

 लुळा पाय.

शुभविवाह झाला. 

 शुभविचारी बना.

 धारदार सुरा .

सुबक छबी.

सुखकर जीवन. 

 हुशार मुलगी.

 तुरीची डाळ.

 दुकानात जा.

 तुतारी वाजवा.

 तुळस लावा.

 हुरडा भाजला.

 गुलाबी गाल.

 मुकुट घातला.

 मुजरा करा.

 बुटका नवरा.

 ती फुलराणी.

 गुरुजी लवकर या.

 आज गुरुवारचा सामना.

 सुमन बाजारात जा.

 एक रुपया पाहिजे.

 मुरलीधर दुकानात जा.

 सुमतीला रुमाल आण.

 आज वार बुधवार.

 पुढारी गालात हसला.

 सुमन खुळखुळा वाजला.

 पारूची कळी खुलली.

 आगगाडी झुकझुक चालली.

 अरुण सुपारी खा.

 वडा खूसखुशीत झाला.

 रघुनाथ सुखी झाला.

 सुधीर मुरली वाजवा.

 फुलाचा सुवास पहा.

 सुकुमार सुविचार वाच.

 सुशील सुशिक्षित झाला.

 सुनीता खुशाल बसली.

 अनुजा सुरी आण.

 शुभदा गुजरातला चालली.

 मुलगा मुलगी एकसमान.

 कुणाची काळजी करता.

 सुमन फुलदाणी आण.

 मधुकर दुकानात जा.

 मुगाची डाळ आणली.

 तुरीची डाळ आणली.

 गुरुनाथ तुतारी वाजवा.

 कुमार घरात जा.

 तुळशीचा काढा काढा.

नवीन पुतळा उभारला. 

 दुपारी खिचडी करा.

चवळीची उसळ करा. 

 झुरळ कपाटात असणार.

 दुकानात रुमाल पहिला.

 फुगा फार फुगवला.

 फार फार हुडहुडी भरली.

सुताराचा करवत हरवला. 

 गरुडाची भरारी पहा.

 चुगली करू नका.

 कुणाला घाई झालीय ?

 झाडाचा बुडका कापला.

 कुरापत कशाला काढली.

 चुकला तो फसला.

 आज सुधीरची सुपारी.

 लुकलुकणारे चमकदार डोळे.

 सुविचारी मानव असावा.

 चुकाल तर शिकाल.


No comments:

Post a Comment