LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


 
आ-काराचे शब्द             T- काना

....................................................................

 

आज

आत

आळ

आड

आण

आठ

आग

आर

आप

आस

आशा

आबा

आळा

आज्ञा

आरा

आणा

आकाश

आडवा

आगर

आलाप

आमचा

आपला

आभाळ

आघात

आपण

आजार

आभार

आरसा

आबाळ

आवळा

आचार

आवार

आषाढ

आधन

आगमन

आठवण

आराधना

आराखडा

आरमार

आठवडा

आटपाट

आरपार

आवडता

आवडला

आरामात

आसपास

आकडला

आवडणारा

कान

काप

काक

कास

काय

काठ

काज

कात

काढ

काळ

काळा

काया

कासव

कावड

कारण

काजल

काजळ

कागद

कालवा

कापड

कानस

कावळा

कासार

कागल

कायम

कामात

कामगार

कारावास

कारभार

काटवट

काळाराम

काळपट

कालपट

कालवण

कालवड

काळाकडा

खार

खास

खाट

खाण

खाज

खाच

खाक

खारा

खाडा

खारका

खादाड

खारट

खाडकण

खानावळ

खारवट

खाडखाड

 गार 

 गाय 

 गाळ 

 गाल 

  गाव

 गाडा 

 गावात 

 गायक 

  गायन

 गाढव 

 गारवा 

 गाजर 

  गाभारा

 गारठा 

 गावाला 

 गावाच 

  गावकर

 गावगाडा 

  घार

 घाण 

 घाम

  घाट

 घात 

 घास 

  घाव

 घाला 

  घाटा

 घासा 

  घाना

 घारा

 घातक

 घावन 

  घागरा

 घायाळ 

 घालवा 

 घातला 

 घासला 

 घाटात 

  घावात

 घातपात 

  चार

 चाळ 

 चाक 

  चाल

   चारा

 चाफा 

  चाळा

 चादर 

  चापट

  चाटण

 चाकण 

 चाफळ 

  चालक

 चावट 

 चारदा 

 चाणाक्ष 

  चाळण 

 चाकवत 

 चालताना 

 चालणारा 

  छान

   छाट

 छाप 

   छावा

  छाया

  छाबडा

 छानसा 

 छानदार 

  छापामार

  छानछान

 छापताना 

  छाटताना 

   जाड

 जाळ 

 जात 

 जाट 

 जाच

 जाम 

 जाग 

 जाणं 

  जागा

  जाडा

 जाळात 

 जाणवा 

  जाताना

 जावळ 

 जाधव 

 जामात 

  जाचक

  जावक

  जागर

 जागरण 

 जायफळ 

  जायगाव

 जाताजाता 

 जातायेता

 झाड

    झाक

 झाप 

   झाडा

 झाला 

  झारा

 झापा 

 झाकण

  झालं

  झापड

 झाडात 

 झाडास 

  झाडावर

  झाडाला

  टाप 

 टाच 

 टाळा 

  टाळ

 टाका 

 टाटा 

टाय 

टाचा  

टाचण 

टायर  

 टायगर 

 टारझन 

टायसन  

टारगट 

 टाळवाला

 टाकणारा 

 टाळणारा 

 टाळाटाळ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment