LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


घटनेतील महत्वाची कलमे

❇️घटनेतील महत्वाची कलमे ❇️

----------------------------------

● घटना कलम क्रमांक 14 : कायद्यापुढे समानता


● घटना कलम क्रमांक 15 : भेदभाव नसावा


● घटना कलम क्रमांक 16 : समान संधी


● घटना कलम क्रमांक 17 : अस्पृश्यता निर्मूलन


● घटना कलम क्रमांक 18 : पदव्यांची समाप्ती


● घटना कलम क्रमांक 19 ते 22 : मूलभूत हक्क


● घटना कलम क्रमांक 21अ : प्राथमिक शिक्षण


● घटना कलम क्रमांक 24 : बालकामगार निर्मूलन


● घटना कलम क्रमांक 25 : धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार


● घटना कलम क्रमांक 26 : धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे


● घटना कलम क्रमांक 28 : धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी


● घटना कलम क्रमांक 29 : स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे


● घटना कलम क्रमांक 30 : अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार


● घटना कलम क्रमांक 40 : ग्राम पंचायतीची स्थापना


● घटना कलम क्रमांक 44 : समान नागरिक कायदा


● घटना कलम क्रमांक 45 : 6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण


● घटना कलम क्रमांक 46 : शैक्षणिक सवलत


● घटना कलम क्रमांक 352 : राष्ट्रीय आणीबाणी


● घटना कलम क्रमांक 356 : राज्य आणीबाणी


● घटना कलम क्रमांक 360 : आर्थिक आणीबाणी


● घटना कलम क्रमांक 368 : घटना दुरूस्ती


● घटना कलम क्रमांक 280 : वित्त आयोग


● घटना कलम क्रमांक 79 : भारतीय संसद


● घटना कलम क्रमांक 80 : राज्यसभा


● घटना कलम क्रमांक 81 : लोकसभा


● घटना कलम क्रमांक 110 : धनविधेयक


● घटना कलम क्रमांक 315 : लोकसेवा आयोग


● घटना कलम क्रमांक 324 : निर्वाचन आयोग


● घटना कलम क्रमांक 124 : सर्वोच्च न्यायालय


● घटना कलम क्रमांक 214 : उच्च न्यायालय

 ----------------------------------

No comments:

Post a Comment