LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


ओ-काराचे शब्द

ओ -काराचे शब्द   *   काना एक मात्रा 

ओत 

ओठ  

ओळ  

ओल  

 ओघ

 ओस 

 ओक 

ओढ 

 ओला 

ओवा 

ओचा  

ओढा 

  ओझे

 ओलावा 

   ओघाने

 ओळीत 

   ओघळ

ओणवा

ओसाड  

ओळख  

 ओकारी 

 ओरिसा

ओतारी  

 ओवाळ

ओळीने  

ओरड  

ओठात  

ओढणे  

 कोर 

कोट  

कोण 

कोन 

 कोप

कोष 

कोस  

कोड 

 कोठी 

कोळी 

कोणी 

कोबी 

 कोरा 

कोकम  

कोकण 

कोपरा 

 कोथळा

कोपर  

 कोयना 

कोठार 

 कोपरगाव

 कोयता 

कोवळा  

कोहळा  

 कोकरू 

 कोठेही 

कोकिळा 

कोरपड 

 कोतवाल

 कोणीतरी 

कोजागिरी  

 कोषागार 

खोड  

खोप  

खोट 

खोल  

 खोच 

खोटा  

खोपा  

 खोली 

 खो-खो 

खोरे  

खोबरे  

खोपडी  

 खोपोली 

खोकला  

खोडकर  

 खोटारडा 

 खोलगट 

खोलवर  

गोड  

गोप  

गोट 

 गोम

गोरा  

गोठा  

 गोटा

गोडा 

गोडी  

गोटी 

गोधन  

गोफण 

गोपाळ 

गोशाळा 

 गोमाता 

गोमती  

गोमुख  

गोकुळ  

 गोचीड 

गोखले  

गोधडी 

गोरज  

 गोरस 

गोसावी 

 गोषट 

गोरख  

 गोदावरी 

गोरक्षनाथ  

घोट  

घोक  

 घोष 

घोस  

घोण  

घोर  

 घोडा 

घोटाळा  

 घोगरा 

घोसाळे  

 घोणशी 

घोरणे  

घोषणा  

घोरपड  

 घोरनारा 

घोडदळ

घोडागाडी  

 घोडचूक 

 घोडनदी

 घोलवड 

घोषबाबू  

 चोच 

 चोर 

 चोळ

चोख  

 जोम  

 चोळी 

 चोरी 

 छोटा 

छोटू  

 छोकरा 

छोकरी  

छोटासा  

छोटीसी  

 छोटेसे 

छोटूराम 

 छोटेमोठे 

जोम  

 जोर 

 जोश 

जोग  

जोड  

 जोडा 

 जोता 

जोशी  

जोगी  

 जोगीण 

 जोमदार 

 जोरदार 

 झोका 

झोला  

 झोप 

 झोळी 

झोड  

झोडा  

झोपाळा  

 झोपडी 

झोपाळू  

 झोपडीत 

 टोप 

 टोक 

टोच  

 टोळ 

 टोल 

टोपी 

टोळी 

टोचण 

टोकन 

टोपण 

टोणगा 

 टोपली

टोपात  

टोचणे 

 टोकदार 

 टोळधाड 

टोपीवाला 

टोपीखाली 

ठोक 

 ठोस

ठोका  

ठोसा  

ठोकर  

 ठोकणे 

ठोकळा 

ठोसेघर 

डोळा 

 डोके

 डोह

डोल 

डोली 

डोहाळे 

डोलारा 

डोळस 

डोलणारा 

 डोकेबाज

ढोर  

ढोली  

ढोले 

 ढोबळ

 ढोकळा 

ढोलके  

 ढोरोशी 

 तोड 

तोफ  

तोल 

तोटा  

 तोडा

तोळा 

तोरण  

तोरणा  

 तोतया 

 तोलणारा

तोफखाना  

थोर  

 थोडा 

थोडासा  

थोरला  

 थोरात 

 थोपटे 

थोरली  

 थोबाड 

दोर  

 दोन 

दोष  

दोरा  

दोहा  

 दोषी 

दोहा  

 दोडका 

 दोनदा 

 दोरीवर 

दोरउडी  

 दोषारोप 

धोबी  

 धोतर 

धोरणी  

 धोपटी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment