LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


चारोळीतून " स्वर " ओळख


चारोळीतून " स्वर " ओळख

🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

 पाटावर बस

घे थोडा रस

अ पासून होतो

अननस

🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

रहायला गाडी

फिरायला माडी

आ पासून होतो 

आगगाडी🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

आठवड्याचा बाजार
 नको कुठला आजार
इ पासून होतो 
इजार

🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

सर्कशीत तंबू

शेतात बांबू

ई पासून होतो

ईडलिंबू🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

फराळाला उसळ

पाणी आहे उथळ

उ पासून होतो

उखळ


🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

आई माझी खूश

बिळात  आहे घूस

ऊ पासून होतो

ऊस🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

भाजीला तडका

 आंबा नको सडका

 ए पासून होतो

 एडका


🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

नदीवर धरण 

भातासोबत वरण

ऐ पासून होतो

ऐरण


🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

समुद्रात बोट 

हत्तीचा मोठ पोट

 ओ पासून होतो 

ओठ

🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

गावाजवळ नदी

झोपायला गादी

औ पासून होतो

औषधी

🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

अं

शाळेत घंटी

काकू म्हणजे आंटी

अं पासून

अंगठी


🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁=🍁

1 comment:

  1. खूपच सुंदर खूप उपयोगी आहे. धन्यवाद

    ReplyDelete