LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, October 31, 2022

जोड अक्षरे व जोडशब्द

 जोड अक्षरे व जोडशब्द

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

  क  

क + क = क्क

धक्का, बुक्का, नक्कल, अक्कल, शक्कल,दिक्कत 

क + त = क्त

भक्त, फक्त, रक्त, सक्ती, भक्ती, शक्ती

क + य = क्य

शक्य, वाक्य, ऐक्य, शक्यता, वाक्यात 

क + र = क्र

क्रम, चक्र, वक्र, क्रमाने, क्रमिक

क + ट = क्ट

 ट्रॅक्टर, डॉक्टर

_______________

  ख  

ख + ख=ख्ख

लख्ख मख्ख, दख्खन, सख्खा

ख + तख्त

तख्त

ख - य= ख्य

संख्य, मुख्य, असंख्य, प्रामुख्याने, मुख्यत्वे

_______________

  ग  

ग + न = ग्न

भग्न, मग्न, लग्न, अग्नी, अग्नेय

ग + य = ग्य

 भाग्य, योग्य, योग्यता, भाग्योदय, सौभाग्य, अग्यारी 

ग+ र = ग्र

ग्रह, ग्रंथ, एकारा, कुशाग्र, ग्रंथपाल, उग्र

ग + धग्ध

दुग्ध, स्निग्ध

_______________

  घ  

घ + न = घ्न

विघ्न, कृतघ्न, निर्विघ्न, शत्रुघ्न

घ + र = घ्र

व्याघ्र, शिघ्रकोपी

_______________

  च  

च् + य = च्च

कच्चा

च + य = च्य

मिरच्या, नावाच्या, गावाच्या, अर्वाच्य, अच्युत

च +छ= च्छ

तुच्छ, सुवाच्छ, गुच्छ

_______________

_______________

  ज  

ज् + य = ज्य

राज्य, परराज्य, ज्योती, राज्यात, स्वराज्य

ज् + र = ज्र

वज्र

ज् + व = ज्व

उज्वल, ज्वलंत, ज्वलन, ज्वारी, ज्वर

ज् +ज = ज्ज

सज्जन, सज्ज, सुसज्ज

_______________

  झ  

झ + य = झ्य

माझ्या, तुझ्या, झ्याऽऽ

_______________

  ट  

ट् + ट = ट्

घट्ट, पट्टा, कट्टा, चट्टा

ट् + र = ट्र

ट्रक, ट्राम, ट्रॅक्टर

ट् + य = ट्य

नाट्य, पाट्या, चकाट्या, रपाट्यात, काट्याने

_______________

  ठ  

ठ् + ठ = ठ्ठ

लठ्ठ, मठ, गठ्ठा, पुठ्ठा

ठ् + य = ठ्य

पाठ्य, काठ्या,

_______________

  ड  

 ड + ड = ड्ड

खड्डा, गुडडी, चड्डी

ड + य = ड्य

गाड्या, साड्या, वाड्या, काड्या, नाड्या, चाड्या,

_______________

  ढ  

ढ + य = ढ्य

पुढयात, बलाढ्य, लढयात

_______________

  ण  

ण + ट =ण्ट

घण्टा, तण्टा

ण् + य = ण्य

पुण्य, अरण्य, लावण्य

_______________

  त  

त + त = त्त

सत्ता, हत्ती, मत्त, पत्ता, दत्त, गुत्ता, उत्तर, सत्तर

त + न = त्न

रत्न, पत्नी, रत्नाकर

त + य = त्य

सत्य, त्याग, साहित्य, पाश्चात्य, पांडित्य, औचित्य

त + र = त्र

पात्र, कुत्रा, रात्र, जत्रा, पत्रा, वात्रट, यात्रा, मात्रा,नत्र, नक्षत्र

त + प = त्प

उत्पन्न, उत्पत्ती, तत्पर

त् + व = त्व

सत्व, ममत्व, स्वत्व, गुरुत्व, महत्त्व, वक्तृत्व, तत्व

_______________

  थ  

थ + थ = थ्थ

कथ्थक, पृथ्थक

थ + व = थ्व

पृथ्वी, पृथ्वीराज

थ + य = थ्य

काथ्या, पथ्यावर, तथ्य, पथ्य

_______________

  द  

द् + द = द्

खुद्द सद्दाम, मुद्दाम, मुद्दा

द् + ध = द्

शुद्ध, युद्ध, उद्धव, उद्धट, उद्धार

द् + म = द्म

पद्माकर, पद्मावती, पद्मिनी

द् + र = द्र

रुद्र, छिद्र, मुद्रा, भद्र, शुद्र, द्रावण, मुद्रण, मुद्रांक

द् + ग = द्ग

उद्गार

द् + व= द्व

द्वार, विद्वान, विद्वत्ता

द् + य = दय

खादय ,वादय 

_______________

  ध  

ध + य= ध्य

ध्यान, संध्या, साध्य, साध्या, सध्या

ध + व = ध्व

ध्वज, ध्वनी, ध्वनीक्षेपक

_______________

  न  

न + न = न्न

कन्नड, चोपन्न, पक्वान्न, उन्नत, उन्नती, पन्नास

न + य= न्य

न्याय, अन्याय, वन्य, अन्य

न + म = न्म

उन्मत्त, जन्म

_______________

    प  

प् + प = प्प

गप्प, गप्पा, पप्पा, छप्पर, अप्पर, आप्पा

प + त =प्त

तप्त, आप्त, सुप्त, गुप्त, लुप्त, कप्तान

प् + र = प्र

प्रकार, प्रथा, प्रजा, सप्रेम प्रहार, प्रीती, प्रेषक, प्राण

प् + न = प्न

स्वप्न

_______________

  फ  

फ + य = फ्य

वाफ्यात, नफ्यात, चाफ्यात

_______________

  ब  

ब + द=ब्द

शब्द, अब्दुल, शब्दांत, शब्दतरंग, शताब्दी

ब् + ब= ब्ब

गब्बर, शाब्बास, जब्बार, बब्बर

ब + ध = ब्ध

शुब्ध, लुब्ध, प्रारब्ध, प्रक्षुब्ध

ब + य = ब्य

कडब्याची, आंब्याचा, धोब्याचा, बाब्या

_______________

  भ  

भ + य = भ्य

सभ्य, अभ्यास

भ + र = भ्र

भ्रम, भ्रमर, भ्रमण, शुभ्र, इभ्रत

_______________

  म  

म + म = म्म

झिम्मा, मम्मी

म + य = म्य

साम्य, रम्य, म्यान, सौम्य

म् + र = म्र

आम्र, नम्रता, नम्र

म + ल = म्ल

आम्ल, म्लान

म् + ह = म्ह

म्हण, म्हणी, म्हैस, म्हणजे, म्हैसाळ, म्हैसूर

_______________

  य  

य + य = य्य

खवय्या, शय्या, भैय्या

_______________

  र  

र् + क = र्क

तर्क, वितर्क, सतर्क, अर्क, सर्कस

र + र = र्र

तर्र , भुर्र 

र् + च = र्च

खर्च, चर्च, चर्चा, खुर्ची, कुर्ची 

र् + ख = र्ख

मूर्ख, वर्ख,

र + ग = र्ग

विसर्ग, वर्ग, वर्गिकरण

र् + ज = र्ज

कर्ज, फर्ज, निर्जन, बजे, दुर्जन, कर्जत

र् + ण = र्ण

कर्ण, वर्ण, पर्ण, पूर्ण, अपूर्ण, सुवर्ण, वर्णन, पर्णकुटी,

वर्णी, पुर्णाकृती, सुवर्णा

र् + त = र्त

आर्त, किर्तन, वर्तन, कर्तव्य, कर्तन

र् + थ = र्थ

सार्थ , अर्थ, तिर्थ , आर्थिक, अर्थात, सार्थक,  अर्थपूर्ण, शर्थ, परार्थ 

र + द = र्द

मर्द, गर्द, गर्दी, वर्दी, सर्दी, मदांनी, गर्दीत

र् + ध = र्ध

अर्धा,

र + प = र्प

अर्पण, सर्प, दर्प, दर्पन, अर्पित

र् + छ = र्छ

मूर्च्छा

र  + ट = र्ट 

कोर्ट, फोर्ट, शर्ट

र् + इ = र्ड

कार्ड, रेकॉर्ड, वॉर्ड, नाबार्ड,

र + म = र्म

कर्म, धर्म, वर्म

र + य = र्य

कार्य, औदार्य, शौर्य, सूर्य, आर्य

र + व = र्व

गर्व , गंधर्व, पर्व, पूर्व, पूर्वी, गर्विष्ठ, 

र + स = र्स

फार्स, कोर्स, नर्स, नर्सरी

र + ष = र्ष

वर्ष, वार्षिक

र+ ह = ऱ्ह

ऱ्हास , तऱ्हा , ऱ्हस्व 

_______________

  ल  

ल + ल = ल्ल

मल्ल, दिल्ली, छल्ला, किल्ला, किल्ली, बिल्ला,

ल + व = ल्व

बिल्व

ल + क = ल्क

शुल्क, मिल्क, वल्कले

ल + य = ल्य

शल्य, कल्याण, बाल्य, वाल्या, भल्या

_______________

  व  

व + व = व्व

सव्वा, धुव्वा

व + य = व्य

काव्य, अव्यय, व्यायाम, व्याज, व्याही

_______________

  श  

श +श= श्श

हुश्श, कश्शप

श + य = श्य

नैराश्य, अस्पृश्य, वैश्य

श् + व = श्व

अश्व, श्वान, विश्व, अश्विन, नश्वर, ईश्वर

श + र = श्र

श्रम, मिश्र, विश्राम, श्रमिक, श्रावण, श्रोता

श + त = श्त

नाश्ता

श + च = श्च

ख्रिश्चन, आश्चर्य, वृश्चिक, निश्चय, निश्चल

श + म = श्म

करिश्मा, काश्मिर, आश्म, जीवाश्म

श + ल = श्ल

श्लोक, अश्लेषा

_______________

  ष  

ष + क = ष्क

पुष्कळ, बहिष्कार, निष्कर्ष, अविष्कार, निष्काम

ष + ट= ष्ट

कष्ट, सृष्टी, दृष्टी, वृष्टी, पुष्टी, नष्ट, दुष्ट, ऑगष्ट, स्पष्ट

ष + ठ = ष्ठ

पृष्ठ, गर्विष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, जेष्ठ, कनिष्ठ

ष + ण = ष्ण

कृष्ण, तृष्णा, विष्णू, कृष्णा, वैष्णव, कृष्णत

प+ य = ष्य

पुष्य, भाष्य, भविष्य

ष + प = ष्प

बाष्प, पुष्प, पुष्पा

ष + म = ष्म

भिष्म, चष्मा

ष + र + य = वर्ष

ईर्षा, वर्ष, वार्षिक, हर्ष

_______________

  स  

स + स = स्स

रस्सा, अस्सल, निस्सीम

स + क = स्क

मस्का, मस्करी, तस्करी, तस्कर

स् + त= स्त

रास्त, अस्त, मस्त, रस्ता, कुस्ती, मस्ती, सुस्ती, जास्त, फस्त, भिस्त, गस्त, शिस्त, वस्ताद, उस्ताद, ख्रिस्त, सुस्त, सुस्ती, प्रशस्त, स्तुती

स + थ = स्थ

स्थान, स्थानक, स्थापना, अस्था, स्थिर, अस्थी , पंतस्थ, ग्रामस्थ, संस्था

स् + र = स्र 

हिंस्र, अजस्र सहस्र

स + य= स्य

 दास्य, हास्य, समस्या, सदस्या, कांस्य

स् + ट = स्ट

ऑगस्ट

_______________

  ह  

ह् + य = हय

सहया, वह्या , बाह्य 

_______________

  ळ  

ळ + य = ळय

सळ्या , बाळ्या, गबाळ्या

_______________

  क्ष  

_______________

  ज्ञ  

_______________