LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


ऊ - काराची वाक्ये

📓ऊ - काराची वाक्ये 📓

 कुसूम ऊठ.

 चूळ भरा.

चूल सारवा. 

 गूळ खा.

लाडू करुया. 

 खूप दूध.

 घामाघूम माणूस.

 खडू फुटला.

 सूनबाई उठली .

 भूक लागली.

 मूठ उघड.

दूरवर पहा. 

 दूध आणा.

 हळूहळू चाला.

 ऊस खा.

 उबदार हवा.

 पटकन ऊठ.

कडक ऊन. 

खूप हुशार. 

चूल विझवा . 

 चूक सुधारा.

 जून भाजी.

 कानातील डूल.

 तूरडाळ आणा.

 दूधभात खा.

 दूरवर जावा.

दूधवाला आला. 

 धूळ उडाली .

 धूसर हवा.

 मिरची पूड.

 लहान मूल.

 पूजा विधी .

फूलझाड लावा. 

 बूट काढा.

 बूच बसवा.

 भूक लागली.

 भूमिती शिकूया.

 सूचना पाळा.

 सूतकताई करा.

हूलकावणी फिली.

चूळ भरा. 

नऊ मुली. 

 तिखट मिरची .

 मधूचा खडू.

 रघूचा गुरु.

 काजू खा.

 डमरू वाजवा.

 तराजू आणा.

 वासरू पाळा .

 मायाळू आई.

 खुदूखुदू हसा.

 दूध गरम करा.

 चुलीजवळ जपून बस.

 गहू दळून आण.

 दुकानातून तूप आणा.

 फुगा हातातून सुटला .

 फुगा हळूहळू उडाला.

 मधू खुदूखुदू हसला.

 कुसूम हळूहळू पळाली.

 वसूधा धूम पळाली.

 फूगा फटकन फुटला.

 आळूची भाजी करूया.

 शाळा सगळी झाडूया.

 रुसूबाई रुसू नका.

 मुळूमुळू रडू नका.

 लाडू  दूरवर सारू नका.

 दूरदूर राहू नका .

सुशीला गुपचूप बसली. 

 बाहुली हातातून पडली.

 घराला कुलूप लावू.

 मधू दूध पी.

 विटू ढूमढूम वाजवा.

 यमुना तुळशीपासून  आली.

 सदू पळू लागला.

 सरिता मधूनच पळाली.

 तुकारामाचा बूट फाटला.

जीवाला चुटपूट लागली. 

 सदू हळूच पळाला.

 नथूराम पाखरू पकड.

 झाडावरील कबूतर पहा.

 सूनबाईला भूक लागली.

नुकसान करू नका. 

अक्षता मूठ उघड. 

 ज्ञानू तिळगूळ आण.

 झुला झुलू लागला.

 यमुना चाकू उचल.

करूणा कटू लागली. 

सुमन फूल बघ. 

 बाळू वाळू उचल.

चुलीतून धूर निघाला. 

लाकूड कापू नका. 

रुमाल मळवू नका.

 चूका करू नका.

 दुकानातून तूरडाळ आणा.

दूधभात खाणार ना तू ? 

आज भूमितीचा तास. 

 आपण फूलझाड लावू.

 राजूचा लाडू फुटला.

 माझी मायाळू आई.

 आपण दूरवर जाऊ या.

 साधु हळूहळू जवळ आला.

 बाळू टुकू- टुकू बघू लागला.

नूतन छुमछुम वाजवू  लागली . 

सुधा  हळूहळू जवळ आली.

 चाक करी कुरुम कुरुम.

 मुलगी तुरुतुरु  पळू लागली.

 नथू दुरून चलू लागला .

 सुनीता खूप रडू लागली.

 सुजित खूप खूप हसला.

 गणू पळून जाऊ लागला. 

 राजूला एक रुपया दिला.

 जूनला पाऊस सुरु झाला.

 खूप-खूप मजा आली.

हिरू राजूचा गडू आण. 

 वातीचा कापूस आणला का ?

 आई , मला भूक लागली.


No comments:

Post a Comment