LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


नाम

 

 नाम
-----------------------------------------------------
 वस्तूचे किंवा तिच्या गुणधर्माचे नाव दर्शवणाऱ्या  विकारी शब्दाला "  नाम " असे म्हणतात. 

प्रत्यक्षात असणाऱ्या किंवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या गुणधर्मांना दिलेली जी नावे ,  असतात त्यांना  " नाम  " असे म्हणतात.

----------------------------------------------------
 विकारी शब्द -  या  शब्दांवर लिंग ,  वचन  विभक्ती यांचा परिणाम होऊन त्यांच्यात बदल होतो. 

 अविकारी शब्द -   याशब्दांवर  लिंग,  वचन ,  विभक्ती यांचा परिणाम होत नाही.
 शब्दयोगी अव्यय ,  क्रियाविशेषण  अव्यय ,  उभयान्वयी अव्यय ,  केवलप्रयोगी अव्यय  हे अविकारी शब्दात येतात.
----------------------------------------------------
नामाचे प्रकार
1 ] सामान्य नाम - एकाच जातीच्या पदार्थातील समान गुणधर्मामुळे त्या वस्तूला  सर्वसामान्य नाव दिले जाते ,  त्याला सामान्यांना असे म्हणतात.
 उदा. मुलगा ,   फुल ,  लेखणी ,  शाळा ,  नदी ,  पर्वत ,  अप्सरा ,  राक्षस  इत्यादी.
2 ]  विशेषनाम-  ज्या नामाने जातीचा बोध होत नसून त्या जातीतील एका विशिष्ट व्यक्तीचा ,  प्राण्याचा  किंवा वस्तूचा बोध होतो त्यास विशेषनाम असे म्हणतात.
 विशेषनाम हे ठेवलेले नाम असते.
 विशेषनाम हे व्यक्ती वाचक असते.
 विशेषनाम हे व्यक्तीचे अथवा वस्तूचेनाव असते ,  ते केवळ खुणेकरता ठेवलेले नाव असते.
3 ]  भाववाचक नाम [  धर्मवाचक नाम ]-  ज्या ना माने प्राणी किंवा वस्तू यामध्ये असलेल्या  गुण ,  धर्म  किंवा भाव यांचा बोध होतो त्याला भाववाचक नाम किंवा धर्मवाचक नाम असे म्हटले जाते.
 प्राण्यांमधील किंवा पदार्थांमधील   गुणाचा ,  भावाचा अथवा स्थितीचा असा भाव दर्शवणारा शब्द  म्हणजेच भाववाचक नाम होय.
 उदा-  गोडी, हुशारी, बालपण, धैर्य, आनंद, कीर्ती, चांगुलपणा, वात्सल्य, गुलामगिरी इत्यादी.
-----------------------------------------------------

1 comment: