LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


आ-काराची वाक्ये

📓आ - काराची वाक्ये 📓

 पापड खा.

 क्षमा करा.

 गाढव पकडा.

 वाडा पहा.

 वाचन करा.

 याद राखा.

 कामावर चला.

 नारायण आला.

 लबाड पाळला.

 बाळाचा चमचा.

 राम आला.

 भात वाढा.

 चहा करा.

 बाळ रडला.

 गवत कापा.

 मसाला वाटा.

 दादा आला.

 खारा मासा .

 साखर खा.

 कासरा धरा.

 दरवाजा उघड.

 घाम गाळा.

 गाडा चालवा.

 आवाज आला.

 आठवडा बाजार.

 आवडता गायक.

 आवडता नायक.

 आज्ञा पाळा.

 आराम करा.

 भात करा.

 आमचा दादा.

 आषाढ मास.

 वळणदार अक्षर.

 बाकदार नाक.

 आरामात बसा.

 कामात काम.

 गाढवाचा आवाज.

 गावाला चला.

 चादर वाळवा.

 चाफळचा राम.

 चाणाक्ष राम.

 चाणाक्ष नारद.

 कागद कापा.

 कागद कापा.

 जाताजाता  या.

 झाडाजवळ बसा.

 झाडावर चढा.

 ढाकण लावा.

 तालावर नाचा.

 थाटमाट पहा.

 नकाशा दाखवा.

 धागा काढा.

 धारदार पान.

 धाडस करा.

 नाटक पहा.

 नागराज आला.

 साप मारला.

 पाळणा हलवा.

 पापड भाजा.

 पावडर लावा.

 पावसाळा लावा.

 फाटका कपडा .

 फारच छान.

फळबाग लावा. 

 बाजार भरला.

 आवकाश यान.

 याद राखा.

 रामायण वाचा.

 राजवाडा पहा.

 रामफळ खा.

 फटाका वाजवा.

 लाजरा बाळ.

 वाळत घाला.

 गजर वाजला.

 शाम आला.

 नवरा पळाला.

 हादरा झाला.

 साबण लावा.

 साक्षर करा.

 सायकल चालवा. 

 सावध रहा.

 सावकाश कला.

 हाक मारा.

 हार घाला. 

 हावराट नाना.

 धारकार तलवार.

 बटवा सापडला.

 वानर पळाला.

 झाकन उघडा.

 काजळ घाला.

आसन बदला. 

     फाटक उघडा.     

बाराचा पाढा . 

 तबला वाजवा.

 चरखा पहा.

 चपला काढा.

 अठरा माळा.

 वादळ वारा.

 घडा भरला.

 झटका बसला.

 आमचा जवान .

 कपाट उघडा.

 बदाम खा.

 लाडका बाळ.

 नखरा करा.

 पावडर करा.

 नाकावर राग.

 माझा भारत महान.

 वाचाल तर वाचाल .

 दादा मला वाचवा.

 काका पाव आणा.

 मामा गावाला चला.

 बाबा साप पहा.

 राम शाळा पहा.

 नाना पापड आणा.

 घरात साप आला.

 काढा तयार करा.

 शारदा खारका खा.

 बाबा सातारला जातात.

 मालनला राग आला.

 अक्षदा उतारा वाचा.

 सामना छान झाला.

 मला क्षमा करा.

 वानर आवाजाला घाबरला.

 माया कागद काप.

रामा कापड आण. 

 मसाला छान झाला.

 लाल झालर लावा.

 ताटावर झाकण लावा.

 शामराव गावात आला.

 कामगार कामावर चालला .

 जयरामला साप चावला .

रामा पावसात पळाला. 

 काकाचा हात भाजला. 

हावरट सागर पळाला. 

 पाळणा छान सजवला. 

 कागदाचा लगदा झाला. 

 सागर ससा बघ.

 सदा कागद काप.

 आकाशात ढग बघ.

 रामा पसारा आवार.

 आबा आरशात पाहतात.

 दसरा जवळ आला.

 आशाचा नवरा पळाला.

 आकाश पावा वाजव.

 पावसाळा जवळ आला.

 शालन खराटा उचल.

 उमा फराळ कर.

 काजल कचरा काढ.

 बाळ पाटावर बसला.

 बाळा साखरभात खा.

 आमचा पराग  शहाणा.

 शारदा ताट वाढ.

 नवा सदरा घातला.

 गजानन आमचा गटनायक.

 गावाजवळचा झरा आटला.

 वरात गाजत वाजत काढतात.

 काका नाव बदला.

 आकाशात ढग पहा.

 नाटकाचा तमाशा झाला.

कपाटात नारळ बघ. 

 पाटावर उभा रहा.

 नळाचा काठ भरला.

माझा हात भाजला. 

 डाळ-भात हवा का ?

काय काय पाहणार ? 

कामगार काम करतात. 

 आमचा आवडता काका.

 काय हा थाटमाट.

 हावरट कमलाकर पळाला.

 काका फळा उचला.

 माया वडापाव खा.

 उमा कचरा काढ.

बाळाला घास भरव. 

 नाताळ जवळ आला.

 पाटावर उभा रहा.

 आराखडा तयार झाला.

 दादाला टाटा करा.

 रागाचा पारा वर चढला.

 झाडाचा पाला काढला.

 पायात वहाणा घाला.

 पाणवठा साफ करा.

 आता बास करा.

 रामा बाण आण.

 लसणाचा भाव वाढला.

 सागरचा दात पडला.

 माकडाचा नाच पहा.

 वातावरणात फरक पडला.

 वाजत गाजत वरात काढा.

 दादा सातारला चला.

 ससा फार घाबरला .

रामलाल फाटक उघड. 

 दाराला टाळा लावा.

 पटपट काम करा.

 आकाशातला तारा पहा.

 पारायणाचा लाभ फार.

 मला नकाशा पहायचाय.

 कावळा झाडावर बसला.

 नाना कामाला लागला.

 नारायण सावकाश आला.

 माधवाचा सदरा फाटला .

 साक्षात ज्ञानलाभ झाला.

 नानाचा कान कापला.

 रमाला गजरा आवडला.

 धार लावायला काणस वापरतात.

 आमचा बाळ शहाणा झाला.

 कशाला घाबरत आहात आपण ? 

 आळस झटका , कामाला लागा.

 मदत करायला माझा हात.

 दार उघडायला माझा हात .

 छान छान  बाग पहायला चला. 

 बाळ दात साफ कर.

 काम करायला कशाला लाजता.

 आता वाजतगाजत वरात काढा.

 बाबा मला क्षमा करा.

 मला पापड हवाच हवा.

 काळा कावळा झाडावर बसला.

 राम माझा सदरा पहा.

 आज काका सातारला जाणार .

 बाळा सायकल सावकाश चालव.

 नवा सदरा जवळ आला.

 लता गावात जा जरा.

 नारायणचा कारखाना पाहणार का ?

 झाडावर माकडदादा राहतात ना.

 चला आता कामाला लागा.

 छान वाचन करत आहात.


No comments:

Post a Comment