LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


चौकोन व चौकोनाचे प्रकार

🌄 चौकोन व चौकोनाचे प्रकार🌄
============================
 चौकोन
💠वरील दिलेल्या RSTP  चौकोनाचे R , S , T आणि P  हे  शिरोबिंदू आहेत.
💠 हे शिरोबिंदू एकाच प्रतलात आहेत.
💠त्यापैकी कोणतेही तीन बिंदू एकरेषीय नाहीत.
💠 चौकोनाला चार बाजू आणि चार कोन असतात त्यास चौकोनाचे घटक म्हणतात.
📙 चौकोनाचे नाव-  चौकोनाचे नाव सांगताना त्याच्या शिरोबिंदू ची नावे  घड्याळी काट्याच्या दिशेने किंवा  घड्याळी काट्यांच्या  विरुद्ध दिशेने सांगितली जातात. 
कोणत्याही शिरोबिंदू पासून चौकोनाच्या नावाची सुरुवात केली जाऊ शकते.
📙 चौकोनाच्या लगतच्या बाजू - चौकोनाच्या ज्यात दोन बाजू मध्ये एक शिरोबिंदू सामायिक असतो , च्या बाजूंना चौकोनाच्या लगतच्या किंवा संलग्न बाजू म्हणतात.
 उदा.-  चौकोन RSTP  मध्ये  बाजू RS  व  बाजू ST  या लगतच्या बाजू आहेत.
📙 चौकोनाच्या  संमुख बाजू -  चौकोनाच्या ज्या दोन बाजूमध्ये सामायिक शिरोबिंदू नसतो अशा बाजूंना संमुख बाजू किंवा समोरासमोरील बाजू म्हणतात.
उदा.-  चौकोन RSTP  मध्ये  रेख RS  व रेख PT  या परस्परांच्या संमुख बाजू आहेत.
📙 चौकोनाचे लगतचे कोन -  चौकोनाच्या दोन कोनामध्ये त्यांची एक बाजू समाईक असेल तर त्या दोन कोनाला लगतचे कोन म्हणतात.
📙 चौकोनाचे कर्ण - चौकोनाचे सन्मुख शिरोबिंदू साधणाऱ्या रेषाखंड यांना कर्ण म्हणतात. चौकोनाला दोन कर्ण असतात.
📙 चौकोनाचा अंतर्भाग व बहीर्भाग -  ज्या प्रतला मध्ये चौकोन काढलेला असतो त्या प्रतलाचे तीन भागात विभाजन होते. 1 )  चौकोनाचा अंतर्भाग 2) चौकोन 3 )  चौकोनाचा बहीर्भाग 
===========================
 चौकोनाचे प्रकार

 🍁🍁समांतरभुज चौकोन 🍁🍁
 ज्या चौकोनाच्या संमुख भुजा परस्परांना समांतर असतात अशा   चौकोनास  समांतरभुज चौकोन असे म्हणतात.
-------------------------------------
🍁🍁समभुज चौकोन🍁🍁
 ज्या समांतरभुज चौकोनाच्या सर्व बाजु एकरूप असतात  अशा समांतरभुज चौकोनाचे समभुज चौकोन असे म्हणतात.
-------------------------------------
 🍁🍁आयत 🍁🍁
  ज्या चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू एक रूप व प्रत्येक कोण काटकोन असतो अशा चौकोनाला काटकोन चौकोन किंवा  आयत असे म्हणतात.
आयताचे गुणधर्म-
📋 आयताचा चा प्रत्येक कोन  काटकोन असतो.
📋 आयताच्या सम्मुख भुजा एकरूप असतात.
📋 आयताचे कर्ण एकरुप असतात.
📋 आयताचे कर्ण परस्परांना   दुभागतात.
------------------------------------
🍁🍁 चौरस 🍁🍁 

ज्या चौकोनाच्या चारही बाजू समान व सर्व कोन काटकोन असतात अशा चौकोनाला चौरस असे म्हणतात.
 चौरसाचे गुणधर्म-
📋चौरसाच्या सर्व भुजा एकरूप असतात.
📋चौरसाचे सर्व कोन एकरूप असतात.
📋चौरसाचा प्रत्येक कोन काटकोन असतो.
📋चौरसाचे दोन्ही कर्ण परस्परांशी एकरूप असतात.
📋चौरसाचे कर्ण परस्परांना काटकोन करून     दुभागतात.
------------------------------------
🍁🍁 समलंब चौकोन🍁🍁 
 ज्या चौकोनात समोरील बाजूंच्या जोड्यांपैकी फक्त एकाच जोडीतील भुजा परस्परांना समांतर असतात त्यास समलंब चौकोन  किंवा समांतर द्विभुज चौकोन असे म्हणतात.
-------------------------------------
🍁 🍁पतंग किंवा  पतंगाकृती चौकोन🍁🍁
 ज्या चौकोनाच्या लगतच्या बाजूंच्या दोन जोड्या एकरूप असतात ,  अशा चौकोनाला पतंग किंवा  पतंगाकृती चौकोन  असे म्हणतात.
📋यांच्या समोरासमोरील कोणाची जोडी एकरूप असून कर्ण परस्परांशी लंब असतात.
📋 एक कर्ण दुसऱ्या कर्णाला  दुभागतो.
📋 याचे कर्ण समान लांबीचे असतात.
------------------------------------No comments:

Post a Comment