LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Simple Past Tense

 Simple Past Tense

साधा भूतकाळ 

--------------------------------------

1 ] सध्या भूतकाळात क्रियापदाचे दुसरे रूप वापरतात .

2 ] मुख्य क्रियापदाचे दुसरे रूप -मुख्य क्रियापदाचे दुसरे रूप साधारणपणे मुख्य क्रियापदाच्या पहिल्या रुपास ed हा प्रत्यय लावून तयार होतो . यास काही अपवाद ही असतात.

3 ]  इंग्रजी वाक्य subject  नंतर  वाक्याच्या  दुसऱ्या स्थानी जेव्हा past tense चे म्हणजे दुसऱ्या रूपाचे to be चे verb वापरलेले असते तेव्हा त्यास past tense चे वाक्य म्हणतात.

Ex.

 1)call + ed = called

2)push + ed = pushed

3)walk + ed = walked


Structure 

कर्ता + मुख्य क्रियापदाचे दुसरे रूप (-ed ) +कर्म  +Subject + Main Verb - II(-ed) + Object


         S + M.V. II (-ed) + O        

Ex. 

1)I pushed a ball. 

2)We pushed a ball. 

3)You pushed a ball. 

4)You pushed a ball. 

5)He pushed a ball.

6)She pushed a ball. 

7)It pushed a ball. 

8)They pushed a ball. 

9)Ram pushed a ball. 

10)People pushed a ball. 

No comments:

Post a Comment