LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


व्यंजन संधी

 


व्यंजन संधी

.............................................................................................


एकापाठोपाठ येणाऱ्या दोन वर्णापैकी पहिला वर्ण जेव्हा व्यंजन असतो  व दुसरा वर्ण हा स्वर किंवा व्यंज असतो , तेव्हा त्या संधीला ‘ व्यंजन संधी ‘ म्हणतात.

.................................................................................................

व्यंजन संधीचे नियम


नियम 1 ] – पहिल्या पाच वर्गातील अनुनासिकांखेरीज कोणत्याही व्यंजनापुढे कठोर व्यंजन आल्यास पहिल्या व्यंजनाबद्धल त्याच्याच वर्गातील पहिले कठोर व्यंजन येते.


अ न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक आलेले वर्ण

होणारा बदल

1

शरत्काल

शरद् + काल

द् + क्

द् चा त् झाला

2

क्षुत्पीडा

क्षुध् + पीडा

ध + प्

ध चा त झाला

 

...............................................................................................


नियम 2] – पहिल्या पाच वर्गातील अनुनासिकांखेरीज कोणत्याही व्यंजनापुढे स्वर किंवा मृदू व्यंजन आल्यास पहिल्या व्यंजनाबद्धल त्याच्याच वर्गातील तिसरे कठोर व्यंजन येते.


अ न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक आलेले वर्ण

होणारा बदल

1

षडानन

षट + आनन

ट + आ

ट चा ड झाला

2

सदाचार

सत् +आचार

त् + आ

त् चा द् झाला

 

..................................................................................................नियम 3] – पहिल्या पाच वर्गातील अनुनासिकांखेरीज कोणत्याही व्यंजनापुढे अनुनासिका आल्यास पहिल्या व्यंजनाबद्धल त्याच्याच वर्गातील अनुनासिक येते.


अ न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक आलेले वर्ण

होणारा बदल

1

जगन्नाथ

जगत् + नाथ

त् + न्

त् चा न् झाला

2

सन्मार्ग

सत् + मार्ग

त् + म

त् चा न् झाला

 

...........................................................................................

 

नियम 4] – त् या व्यंजनापुढे ज्  ,च , ट , ल आल्यास त चा अनुक्रमे ज , च , ट , ल होतो.


अ न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक आलेले वर्ण

होणारा बदल

1

सच्चरित्र

सत् +चरित्र

त् + च

त् चा च झाला

2

उज्ज्वल

उत् +ज्वल

त् + ज्

त् चा ज् झाला

No comments:

Post a Comment