LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


वचन


 वचन

..............................................................................

 नामावरून वस्तू एक आहेत

 की अनेक आहेत ,  याचा बोध घेणे म्हणजे त्या नामाचे वचन होय.

..........................................................................

  आपल्या मराठी भाषेमध्ये वचनाचे दोन प्रकार आहेत.

1 ]  एक वचन

2 ]  अनेक वचन

...........................................................................

 एक वचन

 नामाच्या रूपावरून जेव्हा  एका वस्तूचा बोध होतो ,  तेव्हा त्याचे एक वचन मानले जाते.

 उदा- 

घोडा

 कोल्हा

 बाबा

 नदी

 माळ

 घर

......................................................................

  अनेकवचन

 नामाच्या रूपावरून जेव्हा एकापेक्षा अधिक वस्तूंचा बोध होतो ,  तेव्हा त्याचे अनेकवचन मानले जाते.

 उदा-

 घोडे

 कोल्हे

 बाबा

 नद्या

 माळा

 घरे

..........................................................................

 एखादी व्यक्ती  वयाने ,  ज्ञानाने ,  अधिकाराने थोर असल्यास  त्या व्यक्तीबद्दल आदर दाखवण्यासाठी  आपण त्या व्यक्तीचा उल्लेख अनेक वचनी करतो .  याला "  आदरार्थी  एक वचन "  असे म्हणतात.

 उदा-

1 ]  लोकमान्य टिळक थोर राष्ट्रपुरुष होते.

2]  महात्मा गांधी थोर राष्ट्रपुरुष होते.

.........................................................................

 + एक वचन नामांची अनेकवचनी  रूपे +

पुल्लिंगी नामे -

1] बहुतेक  आ-कारांत पुल्लिंगी नामाची अनेक  वचनी  रूपे ए-कारान्त होतात.

  एकवचन

 अनेकवचन 

  घोडा

घोडे

  कोल्हा

 कोल्हे 

  आंबा

 आंबे

  राजा

 राजे 


2 ]  काही आ-कारान्त पुल्लिंगी नामांची एकवचनी व अनेकवचनी  रूपे सारखीच असतात.

  एकवचन

 अनेकवचन 

  बाबा

 बाबा

   दादा

  दादा

   मामा

 मामा

  नाना

  नाना


  3 ] आ-कारांत खेरीज इतर सर्व पुल्लिंगी नामांची एक वचनी व अनेक वचनी रुपये सारखीच असतात.

  एकवचन

 अनेकवचन 

 देव

  देव

   नातू

 नातू


..........................................................................

 स्त्रीलिंगी नामे -

1] काही अ-कारान्त स्त्रीलिंगी नामांची अनेकवचनी  रुपये  आ-कारांत होतात आणि काही अ-कारान्त स्त्रीलिंगी नामांची अनेकवचनी  रूपे ई-कारांत होतात.

 एकवचन

 अनेकवचन 

 माळ

  माळा

   जात

   जाती

  गोष्ट

  गोष्टी

   चूक

 चुका


2] काही आ-कारांत आणि बहुतेक ई-कारांत व उ-कारान्त स्त्रीलिंगी नामांची एकवचनी  व अनेकवचनी रूपे सारखीच असतात.

 एकवचन

 अनेकवचन 

 नारी

 नारी

    विद्या

    विद्या

 बालिका

 बालिका

    वधू

  वधू


3]   काही  ई - कारांत स्त्रीलिंगी  नामांची अनेकवचनी  रूपे  या-कारान्त  होतात  व  ऊ-कारान्त स्त्रीलिंगी नामांची अनेकवचनी रूपे वा -कारांत होतात.

  एकवचन

 अनेकवचन 

 नदी

 नद्या

  बी

 बिया

   सासू

 सासवा

  जळू

 जळवा

 
......................................................................
 
 नपुंसकलिंगी नामे 

1 ]  अ - कारांत व  उ - कारान्त  नपुसकलिंगी  नामांची अनेक वचनी  रूपे  ए - कारान्त होतात.

  एकवचन

 अनेकवचन 

  रान

   राने

    देऊळ 

 देवळे


2 ]  ए - कारान्त नपुसकलिंगी नामाची अनेकवचनी रूपे ई - कारांत होतात.

एकवचन

 अनेकवचन 

 तळे

 तळी

 मडके

 मडकी

No comments:

Post a Comment