LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भाषा- वर्णनात्मक नोंदी

 

विषय :- भाषा

🔰इयत्ता पहिली ते आठवी  वर्णनात्मक नोंदी 🔰

==========================

🔰 मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो.

🔰 लक्षपूर्वक ,  एकाग्रतेने  व समजपूर्वक  मुक वाचन करतो.

🔰 योग्य गतीने वाचन करतो.

🔰 आरोह व अवरोहपूर्वक वाचन करतो.

🔰  नाट्यछटेतील संवाद व अभिनय काळजीपूर्वक करतो.

🔰 दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो.

🔰 बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो.

🔰 व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.

🔰 भाषण ,संभाषण , संवाद व चर्चा यात सहभागी होतो.

🔰कथाकथन लक्षपूर्वक ऐकतो .

🔰 सुचवलेल्या शब्दासाठी नवीन शब्द सांगतो.

🔰 आपल्या भावना ,विचार, कल्पना  सुस्पष्ट शब्दात मांडतो.

🔰 सुचवलेले  गीत,  काव्य तालासुरात म्हणतो.

🔰 चित्र व चित्रातील प्रसंग पाहून प्रश्न तयार करतो.

🔰 समूहातील चर्चा ऐकून प्रश्न तयार करतो.

🔰 स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात मांडतो.

🔰 स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.

🔰 बोलण्याची भाषा लाघवी , सुंदर आहे.

🔰 मोठ्या व्यक्तींची बोलताना नम्रपणे बोलतो.

🔰 अवांतर वाचन करतो.

🔰 वाचलेल्या बोधकथा , गोष्टींमधून उचित अर्थ शोधतो.

🔰 मुद्देसूद लेखन करतो.

🔰 हस्ताक्षर वळणदार काढतो.

🔰 लेखनामध्ये लेखन नियमांचे पालन करतो.

🔰 वाक्यप्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.

🔰 म्हणींचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.

🔰 सुचवलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , व मूकवाचन करतो.

🔰 सुचवलेली कथा योग्य शब्दात मांडतो.

🔰 दिलेल्या सूचना  ऐकतो व त्याप्रमाणे कृती करतो.

🔰 ऐकलेल्या गोष्टी व वाचलेल्या गोष्टींमधून योग्य अर्थ काढतो.

🔰 मजकूर वाचून प्रश्नांची उत्तरे देतो.

🔰 निबंध लेखनात आपले विचार परखडपणे मांडतो .

🔰लेखनात अलंकारिक शब्द , म्हणी ,  बोधपर वाक्य ,  सुविचार यांचा वापर करतो.

🔰 शब्द व वाक्य स्पष्ट आवाजात वाचतो.

🔰 उदाहरणे देताना म्हणींचा वापर करतो.

🔰 भाषण करताना अचूकपणे भाषण  करतो.

🔰 संवादात आवडीने सहभागी होतो.

🔰 संवाद लक्षपूर्वक ऐकतो.

🔰 चित्र व चित्रातील प्रसंग पाहून चित्राचे वर्णन योग्य करतो.

🔰 ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वतःच्या शब्दात मांडतो.

🔰 कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.

🔰 आत्मविश्वासपूर्वक  मत मांडतो.

🔰 स्वतःहूुन प्रश्न विचारतो.

🔰 अनुलेखन अचूक करतो.

🔰 स्वतःला आलेल्या अडचणी व अनुभव  शिक्षकांना सांगतो.

🔰 संग्रहीवृत्ती  जोपासतो.

🔰 भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो.

🔰 नियम ,  सूचना व शिस्त यांचे पालन करतो.

🔰 दिलेल्या विषयावर विस्तृतपणे लेखन करतो.

🔰 निबंध लेखन करतो.

🔰 दिलेल्या शब्दावरून कविता रचतो.

🔰 दिलेल्या शब्दांवरून गोष्ट तयार करतो.

🔰 स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.

🔰 लेखनामध्ये विरामचिन्हांचा वापर खुबीने करतो.

🔰 सुविचार संग्रह करतो.

🔰 पाठातील शंका विचारतो.

🔰 गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर सोडवतो.

🔰 अवांतर वाचन आवडीने करतो.

🔰 एकाग्रतेने पाठांतर करतो.

🔰  प्रश्नांची उत्तरे अचूक देतो.

🔰 लेखनाचे नियम पाळतो.

🔰 स्वयं अध्ययन करतो.

🔰 प्रभावीपणे प्रकट वाचन करतो.

🔰 कविता तालासुरात म्हणतो.

🔰 कविता म्हणताना अभिनय छान करतो.

🔰 संवादामध्ये अभिनय करून संवाद जिवंत करतो.

🔰 'नाट्य' मधील संवाद व अभिनय व्यक्तीरूपपणे करतो.

🔰 विविध बोली भाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो.

🔰 व्याकरणानुसार भाषेची रचना करतो.

🔰 मनातील भावना ,  संकल्पना निसंकोचपणे  मांडतो.No comments:

Post a Comment