LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महाराष्ट्रातील महानगरपालिका

🟠महाराष्ट्रातील महानगरपालिका🟠

--------------------------------

🔸नाव.    -     शहर     -     स्थापना 🔸

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

१) बृहन्मुंबई महानगरपालिका - मुंबई - १९८८


२) पुणे महानगरपालिका - पुणे - १९५०


३) नागपूर महानगरपालिका - नागपुर - १९५१


४) ठाणे महानगरपालिका - ठाणे - १९८२


५) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका -  पुणे -१९८२


६) नाशिक महानगरपालिका - नाशिक - १९८२


७) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण - १९८२


८) वसई-विरार महानगरपालिका - पालघर - २००९


९) औरंगाबाद महानगरपालिका  - औरंगाबाद - १९८२


१०) नवी मुंबई महानगरपालिका - नवी मुंबई -  १९९२


११) सोलापूर महानगरपालिका - सोलापूर - १९६४


१२) मीरा-भाईंदर महानगरपालिका -ठाणे - २००२


१३) भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका - ठाणे - २००२


१४) अमरावती महापालिका - अमरावती - १९८३


१५) नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका - नांदेड -१९९७


१६) कोल्हापूर महानगरपालिका - कोल्हापूर - १९७२


१७) अकोला महानगरपालिका - अकोला - २००१ 


१८) उल्हास नगर महानगरपालिका - ठाणे - १९९८


१९) सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका - सांगली - १९९८


२०) मालेगाव महानगरपालिका - नाशिक - २००३


२१) जळगाव महानगरपालिका - जळगाव - २००३


२२) लातूर महानगरपालिका - लातूर - २०१२ 


२३) धुळे महानगरपालिका - धुळे - २००३


२४) अहमदनगर महानगरपालिका - अहमदनगर - २००३


२५) चंद्रपूर महानगरपालिका - चंद्रपुर - २०११


२६) परभणी महानगरपालिका - परभणी - २०११


२७) पनवेल महानगरपालिका - रायगड  -  २०१६

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸


🔸एकूण  महानगरपालिका : २७🔸


🔹सर्वात मोठी महानगरपालिका : बृहन्मुंबई

-----------------------------------No comments:

Post a Comment