LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Simple Future Tense

  Simple Future Tense

साधा भविष्यकाळ

-------------------------------------

 १ ) साध्या भविष्यकाळात I  व We सोबत Shall वापरतात.

२)साध्या भविष्यकाळात I  व We सोडून इतर सर्व कर्त्यासोबत will वापरतात.

Structure

कर्ता +shall/will + मुख्य क्रियापदाचे पहिले रूप + कर्म 

Subject + shall / will + Main Verb - I + Object


       S + shall / will + M.V -I + O     

EX-

1)I shall push a ball.

2)We shall push a ball.

3)You will push a ball. 

4)You will push a ball. 

5)He will push a ball. 

6)She will push a ball.

7)It will push a ball. 

8)They will push a ball. 

9)Ram will push a ball.

10)People will push a ball.


No comments:

Post a Comment