LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Future Continuous Tense

Future Continuous Tense

चालू भविष्यकाळ

------------------------------------

1 ] I  व We  सोबत   व  एकवचनासोबत shall be  वापरतात.

2] I  व  We  सोडून  इतर कर्त्यासोबत will be  वापरतात .


-------------------------------------

Structure

कर्ता + shall be / will be  + मुख्य क्रियापदास-ing + कर्म


Subject + shall be / will be + Main Verb - ing + Object


   S + shall be / will be + M.V. - ing + O   

------------------------------------

Ex-

1)I shall be pushing a ball. 

2)We shall be pushing a ball. 

3)You will be pushing a ball.

4)You will be pushing a ball. 

5)He will be pushing a ball. 

6)She will be pushing a ball.

7)It will be pushing a ball.

8)They will be pushing a ball. 

9)Shyam will be pushing a ball.

10)People will be pushing a ball. 

No comments:

Post a Comment