LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


क्रियापद

 


💢  क्रियापद  💢
..............................................................................
 वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दास  '  क्रियापद '  असे म्हणतात.
..........................................................................
 क्रियेचा बोध करून वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या विकारी शब्दाला '  क्रियापद '  असे म्हणतात.
................
💥 क्रियापद या शब्दातील पद या शब्दाचा अर्थ  शब्द असाच आहे. मग क्रियापद या शब्दाचा अर्थ "  क्रिया दाखविणारा शब्द  "  असा होईल ,  पण नुसत्या क्रियेचा बोध करून देणार या शब्दाला क्रियापद म्हणत  नाहीत.
 उदा-
 बाबा रोज शेतात जाऊन येतात.
 या वाक्यातील क्रिया दाखवणारे दोन शब्द आहेत .
1]  जाऊन 2]  येतात
 हे शब्द जाण्याची व येण्याची क्रिया दाखवतात .
 या वाक्यात जाऊन या शब्दाने वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही.
  या वाक्यात '  येतात '  या   क्रियावाचक शब्दाने वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो म्हणून येतात हे क्रियापद आहे . 
.............................................................................
 क्रियापदांचे प्रकार
1 ]  सकर्मक क्रियापद- वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी वाक्यात कर्म असते.
 उदा- राम आंबा खातो.( सकर्मक क्रियापद)

2] अकर्मक क्रियापद- वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्माची आवश्यकता नसते.
 उदा- राम  पळाला.( अकर्मक क्रियापद)

3] सहाय्यक क्रियापद -  वाक्यातील मुख्य क्रियेचा अर्थपूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द.
 उदा- राम आंबा खात होता.( सहाय्यक क्रियापद)

4] संयुक्त क्रियापद -  धातुसाधित (मुख्य क्रिया) व सहाय्यक क्रियापद  मिळून  तयार होणारे क्रियापद.
 उदा-    खात         +        होता      =    खात होता.
         ( धातुसाधित)  + ( सहाय्यक क्रियापद) =  संयुक्त क्रियापद.

5] प्रायोजक क्रियापद -  जेव्हा कुणीतरी एखादी क्रिया दुसऱ्याकडून  करून घेतो  तेव्हा ती क्रिया दर्शवणारे क्रियापद.
 उदा- समीर मुलाला रडवतो.( प्रायोजक क्रियापद)

6] शक्य क्रियापद -  या  क्रियापदावरून शक्यता अथवा  सामर्थ्य यांचा बोध होतो.
 उदा- मला ही टेकडी चढवते.( शक्य क्रियापद)
----------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment