LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, November 12, 2021

ध्वनिदर्शक शब्द - पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती

 💢ध्वनिदर्शक शब्द - पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती💢

........................................................................

 कोल्ह्याची - कोल्हेकुई

 माकडाचा- भूभू : कार

 गाढवाचे - ओरडणे

 मोरांची -  केका

 चिमणीची -  चिव चिव

 पंखांचा -  फडफडाट 

 पानांची -  सळसळ

 सापाचे - फुसफुसणे ,  फुत्कार

 डासांची -   भूनभून

 कुत्र्याचे - भुंकणे

 तारकांचा - चमचमाट ,  लखलखाट

 पक्ष्यांचे भांडण -  कलकलाट

 पैंजणांची -   छुम छुम

 वाळ्याची - रूनझुन

 मुंग्यांचा -  गुंजारव

 मधमाशांचा -  गुंजारव

 गाईचे -  हंबरने

 घोड्याचे -  खिंकाळणे

 सिंहाची -  गर्जना

 पाण्याचा -  खळखळाट

 वाघाची -  डरकाळी

 घंटांचा - घणघणाट  

 हंसाचा-  कलरव

 तलवारींचा -  खणखणाट

 पक्षांचा -  किलबिलाट

 बेडकाचे -  डरावने/  डरकने/ डराव डराव

 विजांचा -  कडकडाट

 कोंबड्यांचे -  आरवणे

 म्हशीचे -  रेकणे

 घुबडाचा -   घुत्कार

 मांजरीचे -  म्याव म्याव

 कबुतरा चे -  घूमने

 पारव्याचे -  घूमने

 कावळ्याची -  कावकाव

 पावसाची -  रिमझिम /   रिपरिप

 हत्तीचे -  चीत्कारणे 

 ढगांचा -  गडगडाट

 कोकिळेचे -  कुहू कुहू

 नाण्यांचा - छनछननाट

 रक्ताची -भळभळ

 बांगड्यांची - किणकिण 
1 comment: