LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Tuesday, November 2, 2021

मराठी वर्णमाला

 मराठी वर्णमाला

 महाराष्ट्र शासनाच्या  शासन निर्णय 2009 नुसार स्वीकारलेली वर्णमाला खालीलप्रमाणे 

---------------------------------------------------------------------------------

 स्वर

 अ   आ   इ    ई    उ    ऊ    ऋ    लृ    ए    ॲ     ऐ    ओ    ऑ   औ 

---------------------------------------------------

 स्वरादी

 .     अनुस्वार      :   विसर्ग 
-------------------------------------
व्यंजने 

क     ख    ग    घ    ड.
च    छ    ज    झ    त्र
ट    ठ    ड    ढ    ण
त    थ    द    ध    न 
प    फ    ब भ  म
य     र     ल    व    
श    स    ष 
ह     ळ   

 विशेष संयुक्त व्यंजने -    क्ष   ज्ञ 
---------------------------------


3 comments: