LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, October 17, 2022

जोडीने येणारे शब्द

जोडीने येणारे शब्द 

-------------------

आंगडे  - टोपडे 

अंथरूण - पांघरूण

अधिक - उणे

अक्राळ - विक्राळ

अमुक-तमुक

अंगत-पंगत

अर्धे -मुर्धे

अचकट - विचकट

आलकट -पालकट

आणी - बाणी

आचार - विचार

आदळ -आपट

आकांड - तांडव

आई - वडील

आप्त - इष्ट

आंबट - चिंबट

आवरून - सावरून

ओढे - नाले

औषध - पाणी

औरस - चौरस

इडा - पीडा

उंच-सखल

उभे - आडवे

उठता - बसता

उठ - सूट

उठ - बस

उठा - बशा

उलट-सुलट

उपास-तापास

उधळ - माधळ

उष्टे - खरकटे

उष्टे - माटे

रिद्धी-सिद्धी

कपडा - लत्ता

कमी - अधिक

कापड - चोपड

कडी - कोयंडा

करून - सवरून

कडे - कपारी

काळा - सावळा

कावरा - बावरा

काटे - कुटे

मामा - मामी

किडूक - मिडूक

केर - कचरा

केर - वारे

कोड - कौतुक

खरेदी - विक्री

खरे-खोटे

खरूज - काटा

खाणे-पिणे

खेडे - पाडे

गड - कोट

गडी - माणसे

गाणे - बजावणे

गाडगी - मडकी

गाडी - घोडा

गादी - गिर्दी

जीव - जीवाणू

गाव -गाडा

जुना - पुराणा

दृष्टा - दृष्ट

धन - दौलत

जेवण - खाण

धन - धान्य

झाड - लोट

झाड - झाडोरा

धर्म -अधर्म

गप्पा - टप्पा

गुरे - ढोरे

गोरी- गोमटी

गोर  -गरीब

गोठ - तोडे

गोड - घोड

धष्ट-पुष्ट

टंगळ - मंगळ

धुणे - भांडी

ठाव  - ठिकाणा

धड -धाकट

ठेव - रेव

गंध - अक्षता

धागा - दोरा

ठेंगणी - ठुसकी

धाव - पळ

घर  - दार

डावा - उजवा

घात - पात

ढाल - तलवार

धुम - धडाका

सनई - चौघडा

चढ - उतार

 सडा - रांगोळी

चहा - पाणी

चहा -फराळ

सडा- सारवण

 तिरका - तारका

 सजून -धजून

चव - ढव

तर्क - वितर्क

तर्क - कुतर्क

तीर्थ - प्रसाद

तेल - वात

तेल - पाणी

तेल - तूप 

थातूर - मातूर

सती - सावित्री 

चाल - चलणूक

चांगले - चुंगले

चिठ्ठी - चपाटी

सत्य - असत्य

सगे - सोयरे 

चुकून - माकून

सण - सुदीन

चूक -भूल

दळण - वळण

सण - वार

चूल - बोळकी

दळण - कांडण

स्नान -संध्या

चूल - वैल

दवा - पाणी

साधू - संत

चोळी - बांगडी

दवा -दारू

साडी-चोळी

चंबू - गबाळे

दान -धर्म

सासवा - सुना

साधे - सुधे

जप -जाप्य

दाणा - गोटा

जमीन - जुमला 

जा - ये

सुर - असुर

स्नेही - सोबती

सोने - नाणे

दाणा - पाणी

दाग - दागिने

दारे - खिडक्या

दूध - दुभतं

देव -धर्म

जड - जवाहीर

जाडा - जुडा

सोयर -सुतक

जाय - जबाब

जात - पात

देव - दानव

सोवळे -ओवळे

सोक्ष -मोक्ष

स्वयंपाक - पाणी

जीव - जंतू

देव - देवस्की

देणारे - शब्द

बाकी - डोळी

नाते - गोते

बोलणे - चालणे 

बोलून - चालून

भरती - ओहोटी

लालन - पालन

नाच - गाणे

लाकूड - फाटा

नाष्टा - पाणी

भक्ष्य - अभक्ष्य

लांडी - लबाडी

लेकी -बाळी

न्याय - अन्याय 

भाजी - पाला

निळा - सावळा

भाजी - पोळी

लेकी - सुना

ने - आण

भांडी - कुंड़ी

वरण - भात

नोकर - चाकर

विटी-दांडू

भूत - खेत

पड - झड

भोळा - भाबडा

विंचू - काटा

वेणी - फणी

पाट - पाणी

पाटी - दप्तर 

मंत्र - तंत्र

मणी - मंगळसूत्र

मनी - मानसी

शकुन - अपशकुन

 शिपाई - प्यादे

पाप - पुण्य

पाणी - पाऊस

मान - सन्मान

शुभ - अशुभ

 शेती - वाडी

माय - लेकी

शेला - पागोटे

मीठ - भाकर

शेला - शालू

मुले - बाळे 

शेठ - सावकार

पालन - पोषण

पाला - पाचोळा

पाहुणे - रावळे

पान - तंबाखू

पाटल्या - बांगड्या

पिवळा - जर्द

येता - जाता

शेळ्या- मेंढ्या

रंग - रंगोटी

सोने - नाणे

सोने - चांदी

रंग - ढंग

रंगी - बेरंगी

पैसा - अडका 

हवा-पाणी

पोथ्या -पुराणे

राम - लक्ष्मण

हमरी -तुमरी

फुले - पाने

राडा - रोडा

हात - पाय

हिरवा-निळा

फाटके - तुटके

वह्या - पुस्तके

वाकडा - तिकड़ा

फौज - फाटा

हिरवा - गार

हिरे - मोती

वाण - सौदा

 पीक - पाणी

पुढे - मागे

हिरे - माणके

वाद-विवाद

हैदोस - धुल्ला

वाड - वडील

पुरण - वरण

वेडा- विद्रा

पूजा-अर्चा

पै -पाहुणा

वृक्ष -वल्ली

वाट्या - भांडी

फळ - फळावळ

बरे - वाईट

लहान - थोर

लग्न - कार्य

बाजार - हाट


1 comment: