LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Sunday, July 17, 2022

वेतन श्रेणी / निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण

 

📌 वरिष्ठ वेतन श्रेणी / निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बाबत
◆◆◆◆◆◆◆
ज्या प्रशिक्षणार्थी यांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी / निवड वेतन श्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, स्वाध्याय पूर्ण झाले आहेत ... ते प्रशिक्षणार्थी आपले प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र

येथून डाऊनलोड करू शकतात.
⬇️No comments:

Post a Comment