LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, July 4, 2022

चारोळीतून अक्षर ओळख

चारोळीतून  अक्षर ओळख  

------------------------


देवाचा जप 

मालाला खप 

क पासून होतो 

कप कप कप 


--------------------------


अंगणात झाडू 

डब्यात लाडू

ख पासून होतो

खडू  खडू ण खडू 


--------------------------


ससा गेला पळत 

बाळ बसला रडत 

ग पासून होतो

गवत गवत गवत 


---------------------------


कडेवर बाळ

गळ्यात माळ 

घ पासून होतो

घड्याळ घड्याळ घड्याळ


---------------------------


शिकायचं बरच 

बोलायचं खरच

च पासून होतो 

चम्मच चम्मच


---------------------------


कापायला कात्री

यात्रेत यात्री 

छ पासून होतो 

छत्री छत्री छत्री ---------------------------


रविवार आज 

बसायला बाज 

ज पासून होतो 

जहाज जहाज 


---------------------------


पावसाच्या धारा 

अंगणात गारा 

झ पासून होतो 

झरा झरा 


---------------------------


आई बाबांची बेटी

शंभर लाखाचा कोटी

ट पासून होतो 

टपालपेटी टपालपेटी 


---------------------------


पाण्यात मासा 

ताटात डोसा 

ठ पासून होतो

ठसा ठसा 


---------------------------

आईच लेकरू

गाईच वासरू

ड पासून होतो

डमरू डमरू ---------------------------


सृष्ठी म्हणजे जग 

अग्नी म्हणजे धग 

ढ पासून होतो

ढग ढग


---------------------------


करू  नका घाण

ठेवा थोडी भाण

ण पासून होतो 

बाण बाण 


---------------------------


नारी नाही अबला 

म्हणा तिला सबला

त पासून होतो 

तबला तबला 


---------------------------


दुधापासून खवा

पोळी शेकायला तवा 

थ पासून होतो थवा थवा 


---------------------------


राणी सोबत राजा 

लग्नात ब्यांड बाजा 

द पासून होतो

दरवाजा दरवाजा 


---------------------------


जीवन म्हणजे आयुष्य

उद्या म्हणजे भविष्य

ध पासून होतो 

धनुष्य धनुष्य 


---------------------------


बूड म्हणजे तळ 

वेदना म्हणजे कळ 

न पासून होतो 

नळ नळ 


---------------------------


पिचकारीत रंग 

खेळतो का माझ्यासंग 

प पासून होतो 

पतंग पतंग 


---------------------------


आई लावते लळा 

कपाळवर टिळा 

फ पासून होतो 

फळा फळा 


---------------------------

रंग लाल भडक 

रस्ता म्हणजे सडक 

ब पासून होतो 

बदक बदक 


---------------------------


सामान थोडे सावरा

जीभ थोडी आवरा 

भ पासून होतो 

भोवरा भोवरा 


---------------------------


उपवासाला भगर

आई  म्हणजे मदर 

म पासून होतो 

मगर मगर 


---------------------------


संकट म्हणजे विघ्न 

शिकला तो सुज्ञ 

य पासून होतो 

यज्ञ यज्ञ 


---------------------------


नाकात नथ 

रस्ता म्हणजे पथ 

र पासून होतो 

रथ रथ 


---------------------------


अभ्यास केला असून 

गाडीत गेला बसून

ल पासून होतो 

लसूण लसूण


---------------------------


वस्तू आहे जड 

किल्ला म्हणजे गड 

व पासून  होतो 

वड वड 


---------------------------


आलाय मृग

वाजवूया मृदुंग

श पासून होतो 

शहामृग शहामृग


---------------------------


मेह्न्दीचा कोन

डोळे मला दोन 

ष पासून होतो 

षटकोन षटकोन---------------------------


अभ्यासाची घाई 

चल खेळू ताई 

स पासून होतो 

समई  समई 


---------------------------


चहाची पत्ती

पेटवा अगरबत्ती

ह पासून होतो 

हत्ती हत्ती 


---------------------------

मण्यांची माळ 

वाजवूया टाळ

ळ पासून होतो 

बाळ बाळ ---------------------------


कर्ण  म्हणजे राधेय 

कर्ण म्हणजे कुन्तेय 

क्ष पासून होतो 

क्षत्रीय क्षत्रीय 


---------------------------


जीव आहे नश्वर

आई हाच ईश्वर

ज्ञ पासून होतो 

ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर


---------------------------


No comments:

Post a Comment