LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Thursday, December 2, 2021

कागदकाम


लक्षपूर्वक वाचा व समजून घ्या .

------------------------------------

12  कागद

1 डझन

 

1  डझन

12 नग

 

1  दस्ता

24 कागद

[ 2  डझन ]

1 ग्रोस

144 कागद

[ 12 डझन ]

1 रीम

480 कागद

[20 दस्ते ]

-------------------------------------


लक्षात ठेवा

.............................................

डझन

 

पाव  डझन = 3   नग 

 अर्धा डझन = 6  नग

 पाऊण  डझन = 9 नग

1 डझन = 12 नग

सव्वा डझन  = 12 + 3 = 15 नग

दीड डझन = 12 + 6 = 18 नग

पावणे दोन डझन = 12 + 9 = 21 नग 

 

      दस्ता

पाव  दस्ता = 6 कागद 

अर्धा दस्ता = 12  कागद

 पाऊण  दस्ता = 18 कागद  

1 दस्ता = 24 कागद

सव्वा दस्ता  = 24 +6 =30  कागद

दीड दस्ता = 24 + 12 = 36 कागद

पावणे दोन दस्ते  =  24 + 18 =  42 कागद

 ग्रोस

 

पाव ग्रोस  = 36 कागद  

अर्धा ग्रोस = ७२ कागद

पाऊण ग्रोस = १०८ कागद

1 ग्रोस = 144 कागद

सव्वा ग्रोस = 180 कागद

दीड ग्रोस = २१६ कागद

पावणे दोन ग्रोस = २५२ कागद

 


रीम

 

पाव रीम = १२० कागद

अर्धा रीम = २४० कागद

पाऊण रीम = ३६० कागद

1 रीम = 480 कागद

सव्वा रीम = 600 कागद

दीड रीम = ७२० कागद

पावणे दोन रीम = ८४० कागद


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 comments: