LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Saturday, December 11, 2021

संधी

 

 संधी

..............................................................................

 संधीमुळे दोन शब्दांचा एक जोडशब्द तयार होतो.

 पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण  व दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण  हे एकमेकांमध्ये मिसळतात  व त्या दोहोबदल  एक वर्ण तयार होतो.  वर्णाच्या एकत्र होण्याला संधी असे म्हणतात.

 ' संधी म्हणजे ' सांधणे किंवा जोडणे होय.

.......................................................................

 संधीचे प्रकार

1 ]  स्वर संधी -  जेव्हा एकापाठोपाठ येणारे दोन स्वर एकत्र मिसळतात तेव्हा त्या संधीला ' स्वर संधी ' असे म्हणतात.

    स्वर संधी =  स्वर +  स्वर   


 उदा-

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

 1

  रवींद्र

  रवी +  इंद्र

 ई + इ =  ई

 2

 भानुउदय

भानू+ उदय

 ऊ + उ = ऊ

 3

   महिलाश्रम

 महिला+ आश्रम

 आ + आ = आ स्वर संधी चे नियम

 नियम 1 - दोन सजातीय स्वर एकापुढे एक आले असता यांची  संधी होऊन त्या  दोघांबद्दल त्याच जातीतील दीर्घ स्वर तयार होतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

 1

 विद्यालय 

विद्या+आलय 

आ +आ = आ 

 2

 देविच्छा

देवी + इच्छा  

ई +इ = ई 

 3

 भूदवार  

भू +उद्धार 

उ +ऊ = ऊ नियम -2 :- ‘ अ ‘ किंवा ‘ आ ‘ च्या पुढे  ‘ इ ‘ किंवा ‘ ई ‘ आल्यास दोन्ही ऐवजी ‘ ए ‘ हा  येतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

नरेश

नर +  ईश

अ + ई = ए

शुभेच्छा

शुभ +इच्छा

अ +इ = ए

रमेश

रमा + ईश

आ + ई =ए

 

 

नियम -3 :- ‘ अ ‘ किंवा ‘ आ ‘ च्या पुढे  ‘ उ  ‘ किंवा ‘ ऊ ‘ आल्यास दोन्ही ऐवजी ‘ओ ‘ हा येतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

चंद्रोदय

चंद्र + उदय

अ + उ = ओ

धारोष्ण

धारा + उष्ण

आ + उ = ओ

गांगोर्मी

गंगा + उर्मी

आ + ऊ = ओ

 

 

नियम -४ :- ‘ अ ‘ किंवा ‘ आ ‘ च्या पुढे  ‘ ए  ‘ किंवा ‘ ऐ ‘ आल्यास दोन्ही ऐवजी ‘ ऐ  ‘ हा येतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

सदैव

सदा + एव

आ + ए = ऐ

मतैक्य

मत + ऐक्य

अ + ऐ = ऐ

प्रज्यैक्य

प्रजा + ऐक्य

आ + ऐ = ऐ

 

नियम – 5 :- ‘ अ ‘ किंवा ‘ आ ‘ च्या पुढे  ‘ ओ  ‘ किंवा ‘ औ  ‘ आल्यास दोन्ही ऐवजी ‘ औ  ‘ हा येतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

जलौघ

जल + ओघ

अ +ओ = औ

गंघौघ

गंगा + ओघ

आ + ओ =औ

महौदर्य

महा + औदार्य

आ + औ =औ

 

नियम – 6 :- ‘ अ ‘ किंवा ‘ आ ‘ च्या पुढे  ‘ ऋ  ‘ आल्यास त्याऐवजी ‘ अर्  ‘ हा येतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

देवर्षी

देव + ऋषी

अ + ऋ = अर्

महर्षी

महा+ ऋषी

आ + ऋ = अर्

 

नियम – 7 :- ‘ इ , उ ऋ या ऱ्हस्व  ‘ किंवा दीर्घ स्वरापुढे कोणताही विजातीय स्वर आल्यास त्यांच्या जागी अनुक्रमे  य् , व् , र् हे येतात आणि त्यांत पुढील स्वर मिसळतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

कित्येक

किती + एक

ई + ए = य् + ए = ऐ

मन्वंतर

मनु + अंतर

उ + अ = व् + अ = व

पित्राज्ञा

पितृ + आज्ञा

ऋ + आ = र् +आ = रा

 

नियम – 8 :- ए , ऐ  , ओ ,औ यांच्यापुढे स्वर आल्यास त्यांच्या जागी अनुक्रमे  अय . आय , आव आव  येतात आणि त्यांत पुढील स्वर मिसळतो.

अ  न

जोडशब्द

पोटशब्द

एकापुढे एक स्वर घेऊन संधी बनलेला स्वर

नयन

ने + अन

ए + अ =अय +अ = अय

नाविक

नौ + इक

औ +इ =आय +इ = आवि

गायन

गै + अन

ऐ + अ = आय + अ = आय

 


No comments:

Post a Comment